Nasze działania

Działania podejmowana przez Sieć Bakhita obejmują kilka płaszczyzn na poziomie praktycznym i duchowym.

 • Uwrażliwianie społeczeństwa i profilaktyka

  Działania sieci koncentrują się na budzeniu świadomości w naszych środowiskach i w społeczeństwie odnośnie handlu ludźmi oraz skłaniają do refleksji nad szerszym kontekstem przemocy i niesprawiedliwości, które dotykają tak wiele osób.

  W ramach uwrażliwiania różnych grup społecznych Sieć podejmuje organizowanie kampanii i prowadzenie różnych form profilaktyki. Wśród nich ważną rolę pełni działalność edukacyjno-szkoleniowa w zakresie zagrożeń wynikających ze współczesnych form niewolnictwa. W prewencji wykorzystywane są takie formy jak konferencje, spotkania, szkolenia, zajęcia szkolne, projekcje filmów, wystawy, konkursy, koncerty.

  W celach profilaktyki i edukacji korzystamy także z mediów społecznościowych, publikujemy i rozprowadzamy materiały i ulotki. Również organizowane w ramach Sieci nabożeństwa i czuwania modlitewne służą w pewien sposób pogłębianiu społecznej świadomości problemu

 • Kształtowanie postaw i formacja

  Wyzwaniem jest kształtowanie w społeczeństwie właściwej koncepcji osoby ludzkiej wraz z poszanowaniem jej praw i godności. Dotyczy to przemiany mentalności współczesnego człowieka, często naznaczonej globalizacją obojętności, konsumpcjonizmem, ekonomią wykluczania, dominacji, hedonizmem i egoistycznym „używaniem” drugiego.

  Człowiek jako istota relacyjna potrzebuje dziś na nowo przyjąć i respektować godność, wolność i autonomię w relacjach międzyludzkich oraz uczyć się życia w jedności, braterstwie i służbie drugiemu, za którego jest odpowiedzialny. Budowanie relacji nacechowanych szacunkiem, sprawiedliwością i miłością stanowi podstawę do wyeliminowania współczesnego niewolnictwa.

  Wielkie spustoszenie sieje pornografia i erotyzacja społeczeństwa. Stąd potrzebujemy wychowywać, szczególnie dzieci i młodzież, do przeżywania seksualności jako daru i zadania. Poprzez zajęcia profilaktyczne chcemy przeciwdziałać szkodliwej erotyzacji i wychowywać do czystej miłości. Uznajemy potrzebę szukania ze wzmożoną siłą sposobów, by zakończyć proceder prostytucji i popyt na nią. To właśnie te zjawiska w dużej mierze napędzają mechanizm niewolnictwa seksualnego

 • Pomoc ofiarom handlu ludźmi i osobom zagrożonym wykorzystaniem

  Pomoc ofiarom handlu ludźmi, szczególnie kobietom i dzieciom, osobom wykorzystanym lub bezpośrednio zagrożonym, to konkretna służba wielu sióstr i ich współpracowników – członków Sieci Bakhita. W swoich zgromadzeniach i środowiskach są oni zaangażowani w różnego rodzaju organizacje i stowarzyszenia, których nierzadko są inicjatorami.

  Bezpieczne schronienie, wsparcie w procesie odzyskiwania równowagi emocjonalnej i psychicznej, pomoc prawna i socjalna oraz codzienne towarzyszenie są nieodzowne na drodze powrotu do życia i normalnego funkcjonowania osób, które padły ofiarą handlu ludźmi, przemocy i wyzysku.

  Praca i posługa osobom słabym, zaniedbanym, pozbawionym możliwości i środków, a także pomoc kobietom znajdującym się w trudnych, kryzysowych sytuacjach, to ważny elementem prewencji podejmowany przez poszczególnych członków Sieci jak i instytucje przez nich prowadzone. Praca ta odbywa się zwłaszcza w środowiskach szczególnie narażonych na działanie handlarzy, wykorzystujących deficyty emocjonalne, kryzysy rodzinne, trudne sytuacje życiowe oraz ubóstwo.

  W celu sprawnego i bardziej efektywnego działania Sieci, Sekcja Bakhita podejmuje zadanie rozeznawania sytuacji i tworzenia bazy informacyjnej w zakresie działań i punktów pomocowych prowadzonych przez zgromadzenia zakonne.

 • Współpraca

  Sieć Bakhita opiera swoją działalność na współpracy między zgromadzeniami, stowarzyszeniami, wspólnotami i to w niej upatruje źródło siły i efektywności podejmowanych działań. Uznając znaczący wkład poszczególnych osób oraz wielu zgromadzeń widzimy, iż wyzwaniem pozostaje wzmacnianie naszej współodpowiedzialności za tworzenie społeczeństwa wolnego od wszelkich form zniewolenia i krzywdy, by tego typu zło zostało wyeliminowane na wszystkich poziomach społeczeństwa.

  Sieć Bakhita w ramach swojej działalności nawiązuje także współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi pracującymi w zakresie przeciwdziałania współczesnemu niewolnictwu oraz pomocy ofiarom tego procederu.

 • Inicjatywy modlitewne

  Jednym z naszych istotnych zadań jest modlitwa. Modlitewne zaangażowanie zarówno członków Sieci jak i tych, którzy odpowiadają na ich zaproszenie jest nade wszystko wyrazem wiary, że Bóg w swojej mocy może uczynić nowym serce człowieka i odbudować swoją łaską to, co człowiek zniszczył lub czego został pozbawiony.

  Sieć Bakhita podejmuje i zachęca innych do prowadzenia czuwań, nabożeństw czy modlitewnych akcji, które obok ufnego zwracania się do Boga, uwrażliwiają na los zagrożonych i pokrzywdzonych w wyniku współczesnych form niewolnictwa, czynią społeczeństwo bardziej odpowiedzialnym i aktywnym wobec sytuacji osób potrzebujących uwagi i wsparcia.

  Modlitwa jest też wyrazem solidarności, współczucia i dziełem miłosierdzia. Poprzez inicjatywy i kampanie modlitewne, Sieć wzywa społeczeństwo i konkretne osoby do podjęcia refleksji i skonfrontowania przyjętych postaw wobec tego zjawiska, które tak często spotyka się z pewnego rodzaju społeczną obojętnością czy przyzwoleniem na nie

 • Rozwój Sieci Bakhita

  Tworzeniem i wspieraniem rozwoju Sieci Bakhita zajmuje się zarząd Sieci. Szkolenia członków odbywają się każdego roku i obejmują swoim zakresem sprawy dotyczące różnych aspektów zjawiska handlu ludźmi, sposobów przeciwdziałania temu procederowi i pomocy pokrzywdzonym.

  Oto niektóre z podejmowanych tematów: interwencja kryzysowa, doskonalenie umiejętności identyfikowania ofiar i pomocy im świadczonej, motywowanie do zmiany, różnice międzykulturowe w pracy pomocowej, świadczenie mądrej pomocy i odpowiedniego wsparcia osobom w potrzebie, prowadzenie kampanii społecznych.

  Szkolenia są także okazją do wypracowywania i wyznaczania planów wspólnego działania. Ważnym elementem spotkań jest wymiana doświadczeń, idei i zasobów, które stanowią część zróżnicowanych zaangażowań członków Sieci. Współpraca w Sieci oznacza dla jej członków wzajemne wsparcie i podtrzymanie, co w tego typu pracy jest czymś bardzo istotnym.

 • Zaproszenie

  Sieć Bakhita zaprasza do współpracy. Ważne jest każde wsparcie. Chęć zaangażowania, konkretna inicjatywa, ale także modlitwa i ofiara, to sposoby włączenia się w przeciwdziałanie współczesnym formom niewolnictwa i w pomoc pokrzywdzonym.

  Zawsze bolała mnie sytuacja ofiar różnych form handlu ludźmi. Chciałbym, żeby usłyszano wołanie Boga, pytającego nas wszystkich: «Gdzie jest twój brat?» (Rdz 4, 9). Gdzie jest twój brat niewolnik? Gdzie jest ten, którego codziennie zabijasz w małej nielegalnej fabryce, w sieci prostytucji, w dzieciach wykorzystywanych do żebrania, w człowieku, który musi pracować na czarno, bo nieuregulowana jest jego sytuacja prawna? Nie udawajmy, że nic nie wiemy. Istnieje wiele form współudziału w przestępstwie. Jest to pytanie skierowane do wszystkich! W naszych miastach zagnieździło się to mafijne i wynaturzone przestępstwo, i wielu ma krew na rękach z powodu wygodnego i milczącego współudziału w tym procederze. (Papież Franciszek, Evangelii Gaudium, 211)

    POINFORMUJ O NAS! 

Pomóż promować naszą stronę internetową i nasze dzieło. Wklej nasze logo lub banner na swoją stronę. Bóg zapłać!         -- KLIKNIJ TUTAJ  --

Numer naszego konta bankowego

58 1240 6292 1111 0011 0120 0591


 Zobacz mapę strony


Znajdź nas także:     

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookies) używane w celach statystycznych oraz by ułatwić korzystanie z serwisu.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
- Polityka prywatności na naszej stronie -